AGRECOL Mondiaal Alternatief

(AGRibusiness & ECOLogy) is een project van de stichting Mondiaal Alternatief. De stichting Mondiaal Alternatief is een non-profit organisatie en houdt zich op internationaal niveau bezig met het voortbestaan c.q. herstel van de bio-dynamische  wereldkringloophuishouding.

AGRECOL is binnen Nederland sinds 1996 - wetenschappelijk verantwoord - actief op het gebied van chroma's (zowel bodem als planten) .

Hiernaast staat een bodemchroma afgebeeld. Duiding van een bodemchroma is noodzakelijk om juiste adviezen te formuleren.

 

De chroma-duiding

1. Inleiding

Het duiden van een chroma is voor iemand die daarmee voor het eerst geconfronteerd wordt een moeilijke zaak. Daarom is het noodzakelijk dat de "blauwdruk" van een chroma-plaatje als referentiekader staat opgetekend. Hierbij dient de correcte wijze van de totstandkoming van een chroma in acht te zijn genomen. Met andere woorden: het op een verkeerde manier maken van een chroma zal resulteren in een op een verkeerde manier duiden van een chroma.

Ieder levend proces: lees micro-kringloop, is een proces dat steeds "nieuwe" actoren, lees: micro-organismen, in aantallen doen vervagen en vermeerderen. Een chroma-test uitkomst is derhalve altijd nauw verbonden aan het tijdsmoment waarop het monster getrokken is.

2. Het monster als basis voor een chroma

Binnen AGRECOL zijn een monster-aanleveringsformulier en een handleiding over de wijze van het namen van een monster ontwikkeld.

Wordt een monster op een verkeerde wijze genomen dan zijn de chroma-resultaten niet goed bruikbaar.

3. Het principe van een chroma

Het maken van een chroma gebeurt via een zeer uitgebreide procedure van opeenvolgende gecontroleerde handelingen (welke qua volgorde, duur, externe omstandigheden als vochtigheid en temperatuur exact hetzelfde zijn). Grofweg valt te onderscheiden:

Preparering laboratorium-filters (grof- en fijnmazig)

Bereiding van een vloeistof m.b.v. het monster.

De vloeistof via een filterkoker (aangebracht in het midden) door het geprepareerde filter laten opzuigen.

Een chroma wordt gevormd door de vloeistof-werking vanuit het midden naar de buitenkant (te vergelijken met een gletsjer-werking). De grotere moleculen worden door hun soortelijk gewicht en de hun omringende vloeistof naar de buitenste rand gestuwd. De kleinere delen blijven op hun weg naar de buitenkant "hangen" aan de vezels van het filter. Het met zilver-nitraat geprepareerde filter doet dan - na zorgvuldige droging - de kleuren ontstaan, welke nader geduid kunnen worden.

4. Het ideaal van een chroma

Stel een (micro-)organismenwereld van een grond voor, die onderling volmaakt op elkaar is afgestemd: een volkomen bio-dynamische micro-kringloop in de grond. Werkelijk al het organisch afval dat na iedere cyclus vrijkomt, dan wel extern opgebrachte onrijpe compost zullen dan door schimmels en bacterieŽn bewerkt worden. Dit proces wordt aangeduid als:

IEDER (AFVAL of onrijp COMPOST) DEELTJE GAAT DOOR HET OOG VAN DE NAALD.

Hierna wordt ieder deeltje gebonden aan andere delen, waardoor iets grotere moleculen ontstaan (die wel kleiner zijn dan het oorspronkelijke organische afval-molecuul). Zo worden de allerkleinste organische afvaldelen in meerderheid vrijwel direct in de grond aangepakt en aan elkaar gebonden: de bio-dynamische micro-kringloop in de grond is gesloten. Indien er van zo'n grond een chroma wordt gemaakt dan blijven er geen deeltjes hangen in het hart van de chroma. Ieder piepklein deeltje wordt immers direct verwerkt. Het oog van zo'n chroma is derhalve leeg en kleurt - na droging - wit.

Over het algemeen geldt derhalve: Hoe witter en hoe groter (qua diameter) het chroma-oog, hoe gezonder de grond.

5. Onmogelijke chroma's

Van sommige monsters kunnen onmogelijk chroma's getrokken worden. Duiding blijft derhalve achterwege. Voorbeelden zijn sterk vergiftigde gronden; met olie vervuilde gronden, sterk organisch vertroebelde monsters.

Micro-organismen zijn massaal gedood en kunnen zolang de giffen nog niet zijn afgebroken, niet verder "verwerkt" worden. Er is geen onderlinge samenhang waarneembaar en de lichtere delen "verstoppen" de chroma van binnenuit.