Ecologische en Economische Betekenis

                  van Vogels (EEBV)

                                    

                                     Doelstelling: toezien op de toepassing van de Europese Vogelrichtlijn.

                                 

                                    Aktie: het aanbevelen van ecologisch verantwoorde methoden ter

                                    voorkoming van schade veroor­zaakt door vogels en inzicht verkrijgen

                                     in de ecologische en economische betekenis van vogels.